Chci se stát členem

Informace pro zájemce o členství ve spolku Naše Lány

Řádným členem spolku mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku, které se zaváží plnit. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku. Řádné členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku - děti 0-18 let 50,-Kč, dospělá osoba 18 let a více 300,- Kč ročně. Výbor spolku na nejbližší valné hromadě informuje členy spolku o nových členech.

Před vyplněním přihlášky se seznamte se stanovami spolku.

Přihláška člena spolku

Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte na adresu spolku - Lesní ulice č.p. 498, Lány.